Warunki umowy

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI nr ____________

zawarta w dniu __________ w Warszawie pomiędzy:

1. GETBUCKS POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000481703, o numerze NIP 7010400360, REGON 146939557, kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości 200.000 zł; zwaną dalej Pożyczkodawcą,

2. (____________), legitymujący/a się dowodem osobistym __________, nr PESEL _______________., mający/a następujące dane kontaktowe: nr telefonu……, adres poczty elektronicznej ________, adres do korespondencji ul. ________., zwanym/ą dalej w umowie Pożyczkobiorcą,

o następującej treści:


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają:

1.1. Data Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy Kwotę do Spłaty;

1.2. Elektroniczne kanały komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy telefonii oraz sieci Internet;

1.3. Formularz Informacyjny – oznacza formularz zawierający dane dotyczące wybranej przez Pożyczkobiorcę Pożyczki, przesyłany Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku po złożeniu Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz po zawarciu Umowy Pożyczki;

1.4. Formularz Internetowy – elektroniczny formularz, znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;

1.5. Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy udostępniony Pożyczkobiorcom w celu rejestracji oraz składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;

1.6. Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy – indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w walucie polskiej przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega weryfikacji określonej w niniejszej Umowie przez Pożyczkodawcę oraz na który Pożyczkodawca wypłaca kwoty wynikające z zawartej Umowy Pożyczki;

1.7. Indywidualne Warunki Umowy – oznaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki.

1.8. Klient – oznacza osobę zainteresowaną uzyskaniem Pożyczki od Pożyczkodawcy;

1.9. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

1.10. Konto Bankowe Pożyczkodawcy – indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;

1.11. Konto Użytkownika – konto Pożyczkobiorcy utworzone przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej w procesie składania przez Pożyczkobiorcę wniosku o zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki, które umożliwia zalogowanemu Pożyczkobiorcy złożenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz uzyskiwanie informacji o aktualnie udzielonej Pożyczce;

1.12. Kwota Pożyczki – Kwota do Wypłaty powiększona o Prowizję oraz Odsetki;

1.13. Kwota do Spłaty – Kwota do Wypłaty powiększona o Prowizję oraz Odsetki, o których mowa w Ramowej Umowie Pożyczki, a w przypadku nieterminowej płatności powiększona również o odsetki naliczane za nieterminową płatność;

1.14. Kwota do Wypłaty – kwota wypłacona na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki;

1.15. Należność – oznacza roszczenie Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy o zwrot Pożyczki powiększonej o Prowizję oraz Odsetki;

1.16. Odsetki – oznaczają odsetki naliczane według rocznej stopy oprocentowania od Kwoty do Wypłaty w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Umowy;

1.17. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę (na Trwałym Nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim;

1.18. Pożyczka – oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki;

1.19. Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi, o których mowa w § 4 pkt 4.1.1. - 4.1.5. Ramowej Umowy Pożyczki, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki;

1.20. Pożyczkodawca – GETBUCKS POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000481703, o numerze NIP 7010400360, REGON 146939557, kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości 200.000 zł;

1.21. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Pożyczki;

1.22. Przelew Potwierdzający Rejestrację – jednorazowy przelew w kwocie 0,01 zł dokonywany przez Pożyczkobiorcę z jego Indywidualnego Rachunku Bankowego z tytułu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej, weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a także służący potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę woli zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki;

1.23. Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, stanowiącą integralną część Umów Pożyczki;

1.24. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę;

1.25. RRSO – oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. całkowity koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym;

1.26. Strona Internetowa – strona www.getbucks.com należąca do Pożyczkodawcy, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek o Udzielnie Pożyczki i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;

1.27. Strona – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno;

1.28. Strony – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem;

1.29. Tabela Opłat i Prowizji – oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, jak również należności związanych z nieterminową spłatą Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki;

1.30. Trwały Nośnik – oznacza materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej treści;

1.31. Usługa Kontomatik – system informatyczny umożliwiający natychmiastową i bezpłatną weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy bez potrzeby dokonywania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji;

1.32. Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, poprzez zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki oraz uzgodnienie Indywidualnych Warunków Umowy;

1.33. Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715);

1.34. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827);

1.35. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.);

1.36. Weryfikacja – czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w biurach informacji gospodarczej;

1.37. Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa wysłana między abonentami telefonii GSM;

1.38. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w Ramowej Umowie Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki oraz Ramowej Umowie Pożyczki.

2.2. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Indywidualnym Rachunku Bankowym Pożyczkobiorcy.

2.3. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

2.4. Strony ustalają, że Pożyczki udzielone Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, będą udzielane na warunkach promocyjnych, polegających na częściowym zwolnieniu Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty Prowizji za udzielenie Pożyczki oraz Odsetek w zakresie wskazanym w Tabeli Opłat i Prowizji, a także w Formularzu Informacyjnym oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki, z zastrzeżeniem, że zasady promocyjne przestają obowiązywać w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę obowiązku terminowej spłaty przyznanej Pożyczki promocyjnej.

2.5. Warunki Pożyczki promocyjnej, o której mowa w pkt 2.4. powyżej, przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron niniejszej Umowy) w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez Pożyczkobiorcę obowiązku terminowej spłaty przyznanej Pożyczki promocyjnej.

2.6. Po anulowaniu warunków spłaty Pożyczki promocyjnej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z Prowizją i Odsetkami oraz wszelkim kosztami Pożyczki w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji dla pożyczki nie objętej promocyjnymi warunkami spłaty.

2.7. Anulowanie warunków Pożyczki promocyjnej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§ 3. WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

3.1. Na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udziela Pożyczek Pożyczkobiorcy, jako osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniającej następujące warunki:

 • 3.1.1. Pożyczkobiorca zarejestrował się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy i utworzył Konto Użytkownika;
 • 3.1.2. Pożyczkobiorca dokonał Przelewu Potwierdzającego Rejestrację lub dokonał weryfikacji przy pomocy Usługi Kontomatik;
 • 3.1.3. Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;
 • 3.1.4. Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;
 • 3.1.5. Strony zawarły Umowę Pożyczki w sposób określony w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki;
 • 3.1.6. W chwili ubiegania się o Pożyczkę Pożyczkobiorca nie posiada zaległości finansowych względem Pożyczkodawcy;
 • 3.1.7. Pożyczkobiorca spełnia pozostałe warunki przewidziane w Umowie.

§ 4. OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY

4.1. Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

 • 4.1.1. jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;
 • 4.1.2. w chwili składania Wniosku o Udzielnie Pożyczki jest w wieku od 20 do 70 lat;
 • 4.1.3. posiada miejsce zameldowania oraz zamieszkania na terytorium Polski, jak również numer ewidencyjny PESEL oraz polski dowód osobisty;
 • 4.1.4. nie został wpisany do jakiegokolwiek biura informacji gospodarczej;
 • 4.1.5. nie są znane mu żadne okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na jego możliwość spłaty Pożyczki.

4.2. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

4.3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytych starań, aby informacje poufne Pożyczkobiorcy (w tym adres e-mail i hasło) nie znalazły się w posiadaniu osób trzecich.

§ 5. OŚWIADCZENIA POŻYCZKODAWCY

5.1. Pożyczkodawca zobowiązuje się:

 • 5.1.1. udzielić Pożyczki bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia pożyczki, o których mowa w § 3 pkt 3.1.1. – 3.1.7.;
 • 5.1.2. zamieszczać na Stronie Internetowej informacje o wszelkich zmianach w zasadach udzielania Pożyczek;
 • 5.1.3. w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

5.2. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania na wniosek bezpłatnego projektu Ramowej Umowy Pożyczki, jeżeli w ocenie Pożyczkodawcy spełnia on warunki do udzielenia mu Pożyczki przez Pożyczkodawcę. Projekt umowy zawierać będzie dane Pożyczkobiorcy oraz wszystkie warunki, na których Pożyczka mogłaby zostać udzielona.

§ 6. ZASADY REJESTRACJI POŻYCZKOBIORCY

6.1. Warunkiem złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki i otrzymania Pożyczki jest dokonanie przez Pożyczkobiorcę rejestracji na Stronie Internetowej oraz utworzenie Konta Użytkownika, które jest aktywne w momencie składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

6.2. Wypełniając Formularz Internetowy Klient zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko (z użyciem polskich znaków), numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, aktualny numer telefonu komórkowego, numer Indywidulanego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, z którego zamierza dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację oraz, określenie źródła i wysokości uzyskiwanego dochodu, wskazanie pracodawcy, informacje dotyczące posiadanego zadłużenia, jak również inne dane niezbędne do dokonania przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Klienta, a ponadto Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki wraz z załącznikami oraz z Regulaminem, zamieszczonymi na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

6.3 W celu uzyskania dostępu do utworzonego Konta Użytkownika, Pożyczkobiorca podaje adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy i hasło, za pomocą którego Pożyczkobiorca potwierdzi swoją tożsamość i będzie mógł zalogować się na swoim Koncie Użytkownika.

6.4. Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

 • 6.4.1. zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki wraz z załącznikami zamieszczoną na Stronie internetowej Pożyczkodawcy;
 • 6.4.2. jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;
 • 6.4.3. wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;
 • 6.4.4. wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;
 • 6.4.5. został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a także o prawie do poprawiania własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy;
 • 6.4.6. udziela upoważnienia Pożyczkodawcy do:
  - wystąpienia do InfoMonitora Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważnia Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
  - wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą we Wrocławiu i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
  - wystąpienia do ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
  - wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Krakowie i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
 • 6.4.7. w związku ze złożeniem przez Pożyczkobiorcę Wniosku o pożyczkę, Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy pełnomocnictwa o następującej treści:
 • „Niniejszym udzielam GETBUCKS POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, KRS nr 0000481703, pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej:
  W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę,
  Wyrażam zgodę na:
  1. Przekazanie przez GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji mnie dotyczących przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
  2. Przekazywanie przez GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych mnie dotyczących, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. umowy.
  Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.”;

6.5. Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy do:
- InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Canaletta 4;
- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław;
- ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków.

6.6. W związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. 2011.126.715 z późn. zm., obowiązkiem kredytodawcy dokonywania oceny zdolności kredytowej konsumenta Pożyczkobiorca wyraża zgodę GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. na przekazanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody swojego numeru PESEL wskazanego we wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki pozostałym współpracującym kredytodawcom celem pozyskania informacji o zawartych przez Pożyczkobiorcę umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w zbiorach danych pozostałych współpracujących kredytodawców i utworzenia w terminie nie dłuższym niż 31 dni od udzielenia niniejszej zgody raportu na podstawie tych informacji dla dokonania przez GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę dla pozostałych współpracujących kredytodawców na udostępnienie GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody informacji o zawartych przez Pożyczkobiorcę umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w ich zbiorach danych w celu dokonania przez GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Lista współpracujących kredytodawców dostępna jest pod adresem: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6.7. Pożyczkobiorca wyraża zgodę GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. na przetwarzanie przez okres trzech lat swoich danych osobowych oraz pozostałych danych wskazanych we wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, jak również IP sieci komputera, za pośrednictwem którego został złożony wniosek o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, do celu weryfikacji wiarygodności wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki składanych pozostałym współpracującym kredytodawcom* poprzez przeprowadzanie przez GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. na wniosek współpracujących kredytodawców analiz statystycznych polegających na porównaniu danych o złożonym GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. przez Pożyczkobiorcę wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi wskazanymi w kierowanych do GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. przez pozostałych współpracujących kredytodawców zapytaniach zawierających dane o składanych do nich wnioskach o zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienie współpracującym kredytodawcom zanonimizowanych informacji statystycznych o wynikach tych analiz. Lista współpracujących kredytodawców dostępna jest pod adresem: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6.8. Dla prawidłowej oraz rzetelnej oceny wiarygodności złożonego przez Pożyczkobiorcę wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki Pożyczkobiorca wyraża zgodę GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. na przekazanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody swoich danych osobowych oraz pozostałych danych wskazanych we wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, jak również IP sieci komputera, za pośrednictwem którego został złożony wniosek o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, pozostałym współpracującym kredytodawcom w celu przeprowadzenia przez nich analiz statystycznych polegających na porównaniu danych o złożonym GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. przeze mnie wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi o złożonych współpracującym kredytodawcom wnioskach o zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienia GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody zanonimizowanych informacji statystycznych o wynikach tej analizy w celu utworzenia przez GETBUCKS POLAND Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 31 dni od udzielenia niniejszej zgody raportu na podstawie tych informacji. Lista współpracujących kredytodawców dostępna jest pod adresem: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6.9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

6.10. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Klientowi zostaną przekazane poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika dane niezbędne do dokonania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy oraz tytuł przelewu, przy czym Pożyczkobiorca ma również możliwość skorzystania z usługi Kontomatik stosownie do treści § 6 pkt. 12 poniżej.

6.11. W celu potwierdzenia danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym Klient zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację na Konto Bankowe Pożyczkodawcy, wpisując w tytule przelewu tekst zgodny z komunikatem otrzymanym drogą elektroniczną po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego. W przypadku, gdy Klient posiada Indywidualny Rachunek Bankowy w banku nie wymienionym na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

6.12. Pożyczkobiorca ma również możliwość dokonania weryfikacji Indywidualnego Rachunku Bankowego za pośrednictwem usługi Kontomatik, której zasady działania zostały wyjaśnione na Stronie Internetowej, przy czym Pożyczkobiorca uprzednio wyraża zgodę na przeprowadzenie weryfikacji rachunku bankowego ww. wskazany sposób. W przypadku weryfikacji Indywidualnego Rachunku Bankowego za pośrednictwem usługi Kontomatik, Pożyczkobiorca zwolniony jest z obowiązku dokonywania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację.

6.13. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, którego tytuł przelewu odpowiada tekstowi przekazanemu Klientowi zgodnie z § 6 pkt 11 powyżej lub dokonaniu przez Pożyczkobiorcę weryfikacji Indywidualnego Rachunku Bankowego za pośrednictwem usługi Kontomatik, rejestrację uważa się za zakończoną

6.14. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania hasła osobom trzecim.

6.15. W przypadku, gdy w toku samodzielnej rejestracji na Stronie Internetowej, stosownie do treści § 6 pkt 2 powyżej, Pożyczkobiorca poda niepełne dane w Formularzu Rejestracyjnym, uniemożliwiające prawidłowe zakończenie procesu rejestracji Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca ma prawo telefonicznego skontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji na Stronie Internetowej. Wszelkie informacje przekazane przez Pożyczkobiorcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej , w tym w szczególności w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantami Pożyczkodawcy, uznane będą za wiążące oświadczenia woli. Pożyczkobiorca wyraża zgodę  na rejestrowanie i utrwalanie przez Pożyczkodawcę rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, stosownie do treści § 6 pkt 16 poniżej.

6.16. Wszystkie rozmowy prowadzone przez Pożyczkobiorcę z infolinią Pożyczkodawcy są nagrywane, na co Pożyczkobiorca, kontaktując się z Pożyczkodawcą tymi kanałami komunikacyjnymi, wyraża zgodę. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wyraża zgody na nagrywanie/rejestrowanie rozmów telefonicznych, ma możliwość kontaktu z Pożyczkodawcą drogą e-mail lub pocztą tradycyjną. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o fakcie rejestrowania rozmowy przed rozpoczęciem każdej rozmowy telefonicznej.

§ 7. PROCEDURA ZMIANY DANYCH POŻYCZKOBIORCY

7.1. W przypadku utraty hasła, Pożyczkobiorca powinien postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie Internetowej. Po wypełnieniu wszystkich instrukcji, Pożyczkobiorca otrzyma hasło tymczasowe na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym, które następnie Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zmienić po zalogowaniu się na Stronie Internetowej.

7.2. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest skontaktować się z Pożyczkodawcą drogą telefoniczną i podać aktualny numer telefonu komórkowego lub aktualny adres poczty elektronicznej.

7.3. W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy lub zamiaru dodania nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie w wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. W tytule tego przelewu Pożyczkobiorca powinien wpisać tekst: „Zmiana nr konta, PESEL ………………..”.

7.4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie w wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji na Stronie Internetowej. W tytule tego przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponadto wysłać do Pożyczkodawcy wiadomość e-mail zawierającą kopię (skan) dowodu osobistego zawierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu poświadczającego zmianę imienia lub nazwiska.

§ 8. WNIOSEK O UDZIELENIE PIERWSZEJ POŻYCZKI

8.1. W momencie dokonania rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkobiorca jednocześnie składa pierwszy Wniosek o Udzielenie Pożyczki wskazując propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwoty pożyczki oraz terminu spłaty pożyczki. Wniosek o Udzielenie Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego.

8.2. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o Udzielnie Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy (na Trwałym Nośniku) Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

8.3. Całkowity koszt udzielenia Pożyczki jest równy kwocie wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji.

8.4. Składając Wniosek o Udzielnie Pożyczki, Pożyczkobiorca składa jednocześnie oświadczenia, o których mowa w § 6 pkt 4, pkt 5, pkt 6 , pkt 7 i pkt 8 przy czym złożenie oświadczenia oraz wyrażenia zgody w ww. sprawach następować będzie poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w § 6 pkt 4 8 Ramowej Umowy Pożyczki powodować będzie odrzucenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

8.5. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o wysokości udzielonej Pożyczki (Kwoty do Wypłaty), oraz Dacie Spłaty Pożyczki przy pomocy wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub wysyłaniu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika.

8.6. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Koncie Użytkownika na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

8.7 Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 8.6 Powyżej pożyczkobiorca powinien wydrukować Ramową Umowę Pożyczki oraz Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, podpisać po jednym egzemplarzu każdego z tych dokumentów i odesłać te dokumenty na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Nie odesłanie tych dokumentów przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie tych dokumentów do Pożyczkodawcy bez podpisu nie jest podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka nie została udzielona. Po otrzymaniu podpisanych przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa powyżej, Pożyczkodawca niezwłocznie odeśle Pożyczkobiorcy, na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, jeden egzemplarz każdego z tych dokumentów podpisany przez Pożyczkodawcę.

8.8. Pożyczkobiorca odpowiada wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość, poprawność i dokładność informacji podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki i informacji udzielanych zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki.

8.9. Pożyczkodawca nie ma obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.

8.10. Przesłanie poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w biurach informacji gospodarczej, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

8.11. Przyznanie Pożyczki należy wyłącznie do decyzji Pożyczkodawcy. Spełnienie przez Pożyczkobiorcę warunków do przyznania Pożyczki w myśl Ramowej Umowy Pożyczki nie uprawnia do jakiegokolwiek roszczenia o wypłatę Pożyczki, jak i innych roszczeń związanych z odmową udzielenia Pożyczki.

§ 9. WERYFIKACJA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

9.1. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w § 4 pkt 1 Ramowej Umowy Pożyczki. Ponadto, Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów, jak również do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielnie Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki.

9.2. Pożyczkodawca dokonując analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach dłużników.

9.3. Pożyczkodawca ma prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań może skutkować odmową udzielenia Pożyczki.

9.4. Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy, informując o tym poprzez wysłanie do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca nie ma obowiązku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.

9.5. Pożyczkodawca nie rozpatruje Wniosku i nie podejmuje decyzji, jeśli Pożyczkobiorca naruszył jakiekolwiek postanowienia Umów Pożyczek zawartych wcześniej z Pożyczkodawcą.

§ 10. WYPŁATA POŻYCZKI

10.1. Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie, w którym Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu Pożyczki i poinformuje o tym Pożyczkobiorcę w sposób i w trybie określonym w Ramowej Umowie Pożyczki.

10.2. W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma Pożyczki jest niższa od sumy Pożyczki wskazanej we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie udzielenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę kwotę, przy czym oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie Internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie Internetowej. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy z Pożyczkodawcą.

10.3. Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki. Termin zwrotu Pożyczki (Data Spłaty) liczony jest od dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę zgodnie z warunkami niniejszego punktu.

§ 11. WNIOSEK O UDZIELENIE KOLEJNEJ POŻYCZKI

11.1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość. Pożyczkodawca może zaoferować Pożyczkobiorcy kolejną pożyczkę na warunkach preferencyjnych wskazanych każdorazowo na Stronie Internetowej.

11.2. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym zwrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki, uiszczeniu należnej Prowizji i Odsetek oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.

11.3. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego.

11.4. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka, liczba rat oraz termin spłaty Pożyczki. Dodatkowo, Pożyczkobiorca składa oświadczenia zgodnie z zapisami § 8 pkt. 4 Ramowej Umowy Pożyczki.

11.5. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkodawcy, przy czym udostępnienie to nastąpi na Trwałym Nośniku, w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

11.6. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki niespełniający wymogów określonych w Ramowej Umowie Pożyczki podlegać będzie odrzuceniu.

11.7. Po złożeniu poprawnego Wniosku o kolejną Pożyczkę Pożyczkodawca dokona weryfikacji Wniosku o Udzielenie kolejnej Pożyczki w sposób określony w § 9 pkt 2 Ramowej Umowy Pożyczki.

11.8. Kwota kolejnej Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o Kwocie do Wypłaty, Dacie Spłaty, przy pomocy wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub wysyłaniu wiadomość e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika.

11.9. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o kolejną Pożyczkę Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.

11.10. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kolejnej Pożyczki po zmianie przez Pożyczkodawcę wzorca Ramowej Umowy Pożyczki nastąpi wyłącznie po dokonaniu akceptacji przez Pożyczkobiorcę nowego wzorca Umowy. O sposobie dokonania tej czynności Pożyczkobiorca zostanie poinformowany indywidualnie.

11.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § 11 zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy Ramowej Umowy Pożyczki.

§ 12. KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POŻYCZKI

12.1. Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja oraz Odsetki, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą Załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz przedstawioną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

12.2. Pożyczkodawca nalicza Odsetki od Kwoty do Wypłaty (kapitału Pożyczki), począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki.

12.3. Odsetki, o których mowa w pkt 12.2 powyżej naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu Pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą do Wypłaty oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

12.4. Odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z Kwoty do Wypłaty, przy czym podstawą do obliczania Odsetek jest aktualna wysokość Kwoty do Wypłaty pozostającej do spłaty.

12.5. Wysokość Odsetek została określona w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.

12.6. Z tytułu otrzymania Kwoty do Wypłaty Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia z tytułu Pożyczki i spłacana jest łącznie z Kwotą Wypłaconą oraz Odsetkami w Dniu Spłaty.

12.7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zawarta jest Indywidualnych Warunkach Umowy, Formularzu Informacyjnym oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki.

12.8. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, a także okresowo zmieniać (zmniejszać lub rezygnować) Prowizję, Odsetki lub oferować inne promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.

12.9 Koszty związane z udzieleniem Pożyczki, oraz opóźnieniem w jej spłacie, są przedstawione w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej Załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

§ 13. ZASADY SPŁATY POŻYCZKI

13.1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w Dacie Spłaty Pożyczki.

13.2. Należność staje się wymagalna w Dacie Spłaty określonej w Indywidualnych Warunkach Umowy.

13.3. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się do Konta Użytkownika.

13.4. Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS wysyłane na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy oraz poprzez wiadomości e-mail wysyłane na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki oraz o Dacie Spłaty Pożyczki.

13.5. Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, Należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym w Polsce dniem roboczym.

13.7. Płatności określone w Umowie Pożyczki i Harmonogramie winny być dokonywane w walucie, w której została udzielona Pożyczka, tj. w złotych polskich.

13.8. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na Konto Bankowe Pożyczkodawcy powinien wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL lub numer Pożyczki, której dotyczy spłata.

13.9. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią lub z innego konta bankowego niż to, na które udzielona została Pożyczka, przy czym w tytule przelewu podany powinien zostać numer PESEL Pożyczkobiorcy lub numer Pożyczki, której dotyczy spłata.

13.10. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania Konta Bankowego Pożyczkodawcy wskazanego w Indywidualnych Warunkach Umowy.

13.11. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:

 • a) Odsetki za nieterminową płatność pożyczki;
 • b) Odsetki (odsetki kapitałowe)
 • c) Prowizję;
 • d) Kwotę do Wypłaty.

13.12. Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Dniem Spłaty Pożyczki, zgodnie z pkt 13.8 - 13.9. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona Pożyczka.

13.13. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczki Pożyczkobiorcy. W takim przypadku kwoty spłaty zostaną zaliczone w kolejności wskazanej w pkt 13.11.

13.14. W przypadku zwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty większej niż kwota Pożyczki, Pożyczkodawca zwraca kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

§ 14. NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

14.1. Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki odsetek za nieterminową płatność pożyczki, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy;

14.2. Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

14.3. W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca ma prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą wiadomości SMS, monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych wezwań.

14.4. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi). W przypadku egzekucji zaległych płatności koszty egzekucji pokrywa Pożyczkobiorca.

14.5. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16, 17 bądź 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

14.6. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.

§ 15. PRAWO ODSTĄPIENIA

15.1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

15.2. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od poszczególnej Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty przekazania Pożyczki przez Pożyczkodawcę na Indywidualny Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

15.3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest dostępny po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zostaje przesłany Pożyczkodawcy po każdorazowym zawarcia Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).

15.4. Pożyczkobiorca w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest zobowiązany do zwrotu Kwoty Pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 16. REKLAMACJE

16.1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (windykacja@omniogroup.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu 22 228 23 59).

16.2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

 • a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 • b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 • c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

16.3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony.

17.2. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia przesłanego Pożyczkodawcy na trwałym nośniku. W takim przypadku Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki zgodnie z § 13 pkt 8 i pkt 9.

17.3 Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, rozwiązać niniejszą Umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

17.4. Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

 • a) dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji są nieprawdziwe lub nie mogą być zweryfikowane przez Pożyczkodawcę lub
 • b) Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie Pożyczki o więcej niż 30 dni kalendarzowych.

17.5. Rozwiązanie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w pkt 17.4. powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.

17.6. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

 • a) wprowadzenie nowych lub zmianie zakresu dotychczas świadczonych usług, w celu należytego wykonywania Umowy:
 • b) zmiana bądź wprowadzenie nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy;
 • c) wzrost faktycznych kosztów ponoszonych przez Pożyczkodawcę w związku ze świadczeniem usług na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki,
 • d) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny

17.7. O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej.

17.8. Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować Pożyczkodawcę niezwłocznie o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz Wniosku o Udzielenie Pożyczki aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki.

17.9. Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

17.10. Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.

17.11. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi integralną część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

17.12. Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

17.13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

17.14. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

17.15. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Szybkie pożyczki przez internet w GetBucks – pieniądze nawet w 15 minut

GetBucks to międzynarodowa instytucja finansowa, która wspiera swoich Klientów udzielając szybkich pożyczek przez internet. W Polsce działamy od 2015 roku i w tym czasie pomogliśmy tysiącom Klientów w realizacji ich marzeń i planów poprzez komfortowe pożyczki online.

Szybkie pożyczki przez Internet w GetBucks to przede wszystkim w 100% jasne zasady, szybka procedura weryfikacyjna i dogodne warunki spłaty.

Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzyły nas dotychczas tysiące Klientów w Polsce i na całym świecie. Pożyczka bez zaświadczeń, którą można uzyskać nawet w 15 minut daje nowe możliwości finansowe osobom, które nie mogą liczyć na kredyt w tradycyjnych bankach lub potrzebują błyskawicznego dopływu gotówki. Wakacje, sprzęt elektroniczny w promocji, prezent dla bliskiej osoby – szybkie pożyczki przez internet z GetBucks sprawiają, że nie musisz zwlekać, by zrealizować swój cel.

Jak działa szybka pożyczka przez internet w GetBucks?

W GetBucks doskonale zdajemy sobie sprawę, że naszym Klientom, oprócz dogodnych warunków, zależy przede wszystkim na ograniczeniu procedur i szybkim procesie wnioskowania o gotówkę. Z tego względu pożyczka przez internet może znaleźć się na Twoim koncie nawet w ciągu zaledwie 15 minut. W jaki sposób wnioskować o przyznanie pożyczki?

rozpocząć wnioskowanie o pożyczkę przez internet , załóż darmowe konto na naszej stronie internetowej. Następnie podaj nam swoje dane osobowe, a także informacje o zarobkach i wydatkach, a także prześlij skan swojego dowodu osobistego. Pamiętaj, że dane należy wypełniać zgodnie z prawdą – tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi i niemal każdy ma szansę na uzyskanie pożyczki online.

Po szybkim rozpatrzeniu wniosku poprosimy Cię o potwierdzenie konta bankowego, na które przelejemy gotówkę. Nasze pożyczki nie są poddawane tak złożonym procedurom jak pożyczki bankowe, więc gotówka znajdzie się na Twoim koncie najszybciej jak to możliwe, nawet w ciągu 15 minut.

pożyczka GetBucks jest skierowana do wszystkich osób w wieku 20-70 lat. Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki wynosi 1100 zł, a terminowa spłata każdej kolejnej zwiększa ten limit aż do 4000 zł.

Pożyczki online lub przez aplikację mobilną

W GetBucks od początku stawiamy na nowoczesne rozwiązania i wygodę Klientów, dlatego szybkie pożyczki online są u nas dostępne za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. Dzięki temu, pożyczka od ręki znajdzie się na Twoim rachunku bankowym, gdy tylko pomyślnie przejdziesz proces weryfikacji. Aplikacja mobilna to zdecydowanie najwygodniejszy sposób na uzyskanie pożyczki online. Bez kłopotliwych procedur, bez długiej weryfikacji i bez wychodzenia z domu.

Z tego względu codzienne tysiące osób na całym świecie poszerza swoje możliwości finansowe, biorąc szybkie pożyczki przez internet w GetBucks. W czym możemy pomóc Tobie?

© GetBucks 2016. All Rights Reserved .