Zadatek

Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, którego zadaniem jest zabezpieczenie interesów każdej ze stron umowy.

W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek, a nawet żądać sumy dwukrotnie wyższej. Gdy umowa zostanie wykonana prawidłowo, wówczas zadatek jest zaliczany na poczet świadczenia strony, która go przekazała. Jeśli umowa nie została zrealizowana z powodu okoliczności, za które strony nie były odpowiedzialne albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, zadatek zostaje zwrócony bez obowiązku zapłaty sumy dwukrotnie wyższej.

Przykładowe zastosowanie zadatku: kupujący zawiera umowę przedwstępną i wpłaca sprzedającemu zadatek w wysokości 10%:
• gdy umowa właściwa zostanie zawarta, zadatek traktowany jest jako część zapłaty i kupujący musi wpłacić pozostałe 90%
• gdy kupujący wycofa się z zakupu, sprzedający nie musi oddawać zadatku
• gdy sprzedający wycofa się ze sprzedaży, kupujący może żądać oddania zadatku w podwójnej wysokości, czyli 20%
• gdy właściwa umowa nie dochodzi do skutku z winy obu stron lub z przyczyn niezależnych, zadatek jest zwracany w pierwotnej wysokości, czyli 10%

Zastosowanie zadatku
Z zadatkiem mamy do czynienia przede wszystkim w przypadku zakupu nieruchomości, na przykład od dewelopera. Także możemy spotkać się z nim wtedy, gdy zlecamy wykonanie albo sprowadzenie produktu na zamówienie czy usługi, na przykład remontowej, chcemy zakupić samochód.

Wobec tego zadatek może być zastosowany zawsze wtedy, gdy chcemy zabezpieczyć się przed zerwaniem umowy przez drugą stronę.

Zadatek a zaliczka
Warto przy tym wskazać, że zadatek różni się od zaliczki i terminy te nie powinny być stosowane zamiennie.

Zadatek różni się od zaliczki tym, że jeżeli umowa nie zostanie wykonana przez jedną ze stron, dochodzi do wzbogacenia się o wysokość zadatku. Zaliczka z kolei jest zawsze zwracana bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Zatem wtedy, gdy nie skorzystamy z danej oferty, na którą wpłaciliśmy zaliczkę, otrzymamy pieniądze z powrotem.

Warto przy tym wskazać, że świadczenie wstępne jest zadatkiem tylko wtedy, gdy w umowie znajdzie się takie jasne określenie. W przeciwnym przypadku, gdy forma tego świadczenia nie będzie określona, mamy do czynienia z zaliczką i sprzedający nie może zatrzymać wpłaty, a kupujący ubiegać się o oddanie jej w podwójnej wysokości.

Read previous post:
Zaliczka

Zaliczka jest formą wpłaty wstępnej, która jest uiszczana na poczet wykonanej w przyszłości umowy, na przykład świadczenia danej usługi czy...

Zdolność kredytowa

Zdolnością kredytową określa się zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu, który rozumiany jest zarówno jako kapitał, jak i koszty, w tym...

Close