Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu jest jednym ze sposobów zabezpieczenia zobowiązań zaciąganych przez kredytobiorcę czy pożyczkobiorcę wobec banku czy innej instytucji. W przypadku, gdy ryzyko udzielenia kredytu lub pożyczki jest wysokie, instytucja może wymagać zabezpieczenia i od jego przedstawienia uzależnia wydanie pozytywnej decyzji.

Głównym celem zabezpieczenia jest zagwarantowanie bankowi albo innej instytucji zwrotu należności – kapitału wraz z dodatkowymi opłatami w przypadku, gdy dług nie zostanie uregulowany w terminie. Dzięki zabezpieczeniu kredytodawca czy pożyczkodawca może dochodzić swoich roszczeń w skuteczniejszy sposób. Zabezpieczenie jest również jednym ze sposobów obniżenia ryzyka kredytowego obok zdolności kredytowej posiadanej przez klienta.

Formy zabezpieczeń kredytowych
Formy te są różnorodne i zależne od tego, z jakim kredytem czy pożyczką mamy do czynienia. Możemy podzielić je na osobiste, w przypadku których obok głównego dłużnika, czyli kredytobiorcy do zapłaty zobowiązany jest dłużnik dodatkowy, a także na rzeczowe, w których zabezpieczenie ma postać określonej rzeczy przedstawiającej odpowiednią wartość.

Najczęściej występujące zabezpieczenia:
• hipoteka – polega na wpisie do ksiąg wieczystych nieruchomości i ustanowieniu na niej hipoteki, wówczas kredytodawca ma pierwszeństwo w dochodzeniu swoich praw z nieruchomości, nawet wtedy, gdy zmieni ona właściciela
• zastaw – może dotyczyć pojazdów, maszyn, surowców czy wartościowych przedmiotów, które przekazywane są do kredytodawcy czy pożyczkodawcy, na przykład w przypadku lombardów
• zastaw rejestrowy – od zwykłego zastawu różni się tym, że rzecz może pozostać w posiadaniu klienta
• zastaw na prawach – dotyczy papierów wartościowych, udziałów, praw
• przewłaszczenie na zabezpieczenie – kredytodawca może wtedy przewłaszczyć przedmioty ruchome z tytułu niespłaconego kredytu, na przykład samochody, maszyny, biżuterię
• poręczenie – poręczyciel zobowiązuje się do oddania długu wtedy, gdy nie zrobi tego kredytobiorca
• weksel in blanco – nie zawiera sumy wekslowej i terminu płatności, zobowiązuje wystawcę weksla do spłaty należności
• poręczenie wekslowe – zobowiązuje poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty długu

Read previous post:
Zadatek

Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, którego zadaniem jest zabezpieczenie interesów każdej ze stron umowy. W razie niewykonania umowy przez jedną...

Zaliczka

Zaliczka jest formą wpłaty wstępnej, która jest uiszczana na poczet wykonanej w przyszłości umowy, na przykład świadczenia danej usługi czy...

Close