Rachunkowość

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej, którego zadaniem jest ujmowanie podmiotów gospodarczych w mierniku pieniężnym i przekroju wraz z ich procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Jest to sformalizowany system, który pozwala na ocenę prowadzonej działalności gospodarczej.

Głównym celem rachunkowości jest dostarczenie rzetelnego, dokładnego i prawdziwego obrazu kondycji majątkowej i finansowej danego podmiotu gospodarczego. Rachunkowość ujmuje każde zdarzenie gospodarcze, które wpływa na zmianę sytuacji podmiotu, jego wyniki oraz zasoby.

Rachunkowość włącza trzy działy:
• księgowość
• kalkulację
• sprawozdawczość

Najczęściej rachunkowość kojarzona jest z księgowością, czyli zapisywaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń gospodarczych w firmie, na przykład takich jak kupno, sprzedaż, wynagrodzenia, podatki.

Prowadzenie rachunkowości
Rachunkowość jest systemem sformalizowanym, który wymaga prowadzenia zapisów w określony sposób. W Polsce dokumenty regulujące to głównie Ustawa o rachunkowości, natomiast w przypadku Europy są to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Przedsiębiorstwa, a także organizacje i inne podmioty prowadzące sprawy rachunkowe mogą realizować je samodzielnie lub mogą powierzyć je firmom, które posiadają w tym zakresie doświadczenie i oferują kompleksową obsługę. Usługi rachunkowe są obecnie bardzo popularne i przystępne cenowo, dlatego podmiot może wtedy zapłacić mniej niż w przypadku zatrudnienia własnego pracownika odpowiedzialnego za te sprawy.

Podmioty rachunkowości
Do prowadzenia rachunkowości, czyli ksiąg rachunkowych nazywanych też księgami handlowymi czy pełną rachunkowością zobowiązane są wybrane podmioty, które mają siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Zaliczają się do nich między innymi gminy, spółki handlowe – osobowe, kapitałowe, innych osób prawnych i organizacji, na przykład fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Ponadto obowiązek ten dotyczy osób fizycznych – spółek cywilnych, jawnych i partnerskich osób fizycznych wtedy, gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji za poprzedni rok obrotowy wynosiły minimum 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Read previous post:
Scoring kredytowy

Scoring kredytowy jest metodą oceny wiarygodności osoby fizycznej czy firmy, która chce otrzymać kredyt lub pożyczkę. Wynik scoringu na ogół...

Termin spłaty pożyczki

Terminem spłaty pożyczki określamy dzień, w którym pożyczkobiorca powinien oddać zaciągnięty od pożyczkodawcy dług. Termin spłaty pożyczki odnosi się głównie...

Close