Należność osoby fizycznej i prawnej

Należnością nazywamy uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do uzyskania konkretnego świadczenia pieniężnego albo rzeczowego od dłużnika w konkretnym terminie. W rachunkowości należnością również nazywa się uprawnienie do uzyskania w określonym terminie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Należności są też jednym z składników aktywów w bilansie firmy.

Wydzielamy dwie grupy należności pod kątem terminu zapadalności:
• należności długoterminowe – w tym przypadku termin ich zapadalności wynosi co najmniej rok, zaliczają się do nich pożyczki długoterminowe oraz inne należności, których czas spłaty wnosi więcej niż 12 miesięcy, za wyjątkiem należności handlowych (z tytułu dostaw i usług)
• należności krótkoterminowe – ich termin zapadalności wynosi poniżej roku, zaliczają się do nich głównie należności generowane przez przedsiębiorstwo w trakcie działalności operacyjnej

Należności możemy też kategoryzować według innych kryteriów, między innymi stopnia wymagalności, tytułu powstania, osoby dłużnika czy stopnia realności.

Należności dzielimy:
• pod względem stopienia wymagalności – na należności prawidłowe, które spłacane są terminowo i na należności przeterminowane, czyli przedawnione, które nie są spłacane terminowo
• pod względem tytułu powstania – mogą być to między innymi należności z dostaw, robót i usług, wypłaconych zaliczek, ale również kar umownych czy karnych odsetek
• pod względem osoba dłużnika – należności od pracowników, odbiorców produktów i usług, należności budżetowe i inne
• pod względem stopnia realności – należności pewne, wątpliwe, sporne, nieściągalne

Okres regulowania należności, czyli czas liczony od momentu powstania należności aż do momentu wpływu środków pieniężnych z tytułu konkretnej należności, określany jest jako cykl należności. Ma on zastosowanie w analizie sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

Banki oraz firmy pozabankowe, wobec których klienci mają długi, także mogą ściągać swoje należności, na przykład z użyciem firm windykacyjnych. W przypadku braku powodzenia należności mogą być ściągnięte przez komornika.

Read previous post:
Marża

Marżą określa się różnicę pomiędzy ceną sprzedaży danego dobra a ceną jego zakupu. Marża określa nadwyżkę, czyli zysk, który sprzedawca...

LTV (z ang. Loan To Value)

LTV (z ang. Loan To Value) jest współczynnikiem pomiędzy wysokością kredytu a wartością zabezpieczenia kredytu. Współczynnik ten najczęściej stosowany jest...

Close