Kapitał własny

Kapitałem własnym określamy wartościowy odpowiednik składników majątku, do których konkretnej jednostce przysługuje prawo własności. Inaczej są to wyrażone w pieniądzu fundusze własne podmiotu gospodarczego, które odpowiadają majątkowi będącemu jego własnością.

Kapitał własny wnoszony jest wówczas do przedsiębiorstwa przez wspólników, akcjonariuszy, udziałowców czy przez właścicieli. W efekcie mogą oni uczestniczyć w podziale zysków czy też uzyskać zwrot kapitału wtedy, gdy przedsiębiorstwo będzie zlikwidowane.

Kapitały własne możemy podzielić na:
• kapitały powierzone – reprezentują wkład finansowy właściciela danej jednostki gospodarującej, są to kapitały, które są wniesione w momencie zakładania danego podmiotu gospodarczego, a potem mogą być podwyższone
• kapitały samofinansowania – powstają z osiągniętego zysku w jednostce lub innych źródeł charakterystycznych dla danej działalności

Wobec tego kapitał własny może pochodzić w części lub całości z zysku wypracowanego przez daną jednostkę. Może występować zarówno w postaci pieniężnej, jak i w formie rzeczowej, na przykład jako nieruchomości, maszyny.

Kapitał własny jest głównym źródłem finansowania działalności jednostki gospodarczej i stanowi on jednocześnie zabezpieczenie dla aktualnych i przyszłych wierzycieli firmy. Prawidłowo działająca firma powinna posiadać kapitał własny na poziomie umożliwiającym rozwój, inwestycje czy zaciągnięcie kredytu.

Kapitały własne powierzone w zależności od formy własności posiadają różne nazwy:
• w przedsiębiorstwach państwowych – fundusz założycielski
• w spółce akcyjnej, w spółce z o.o., w spółce komandytowo-akcyjnej – kapitał własny
• w przedsiębiorstwie prywatnym osoby fizycznej – kapitał właściciela
• w spółce cywilnej – kapitał właścicieli
• w spółkach osobowych prawa handlowego: jawnej, partnerskiej – kapitał właścicieli
• w spółce komandytowej – suma komandytowa
• w spółdzielni – fundusz udziałowy

Kapitały własne samofinansowania określane są jako:
• w spółce akcyjnej i w spółce z o.o. – kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy
• w spółdzielni – fundusz zasobowy
• w przedsiębiorstwie państwowym lub komunalnym – fundusz przedsiębiorstwa

Read previous post:
Inflacja

Inflacja jest procesem wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Wobec tego dochodzi do spadku siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym...

Identyfikator użytkownika

Identyfikator użytkownika (ang. user identifier) jest nazwą, która przypisana jest do określonego użytkownika danego komputera, systemu, sieci, serwisu, strony czy...

Close