Hipoteka

Hipoteką nazywamy ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, a także na wybranych prawach, na przykład wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie czy własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu. Hipoteka ustanawiana jest po to, aby zabezpieczyć wierzytelność wynikającą z oznaczonego stosunku prawnego, na podstawie którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia właśnie z danej nieruchomości.

Wierzyciel, który posiada prawo do danej nieruchomości, może dochodzić zaspokojenia od każde, kto jest właścicielem nieruchomości lub też jej użytkownikiem wieczystym. Wierzyciel ten może dochodzić też zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi.

Uprawniony z tytułu hipoteki określany jest jako wierzyciel hipoteczny, z kolei właściciel obciążonej nieruchomości to dłużnik hipoteczny.

Hipoteka przy kupnie nieruchomości na kredyt
Najczęściej do ustanowienia hipoteki dochodzi w przypadku zakupu nieruchomości na kredyt, na przykład mieszkania czy domu, ale również działki czy lokalu. Bank lub inna instytucja oferująca kredyt hipoteczny zabezpiecza się w ten sposób, ponieważ w razie trudności ze spłatą zobowiązania przez dłużnika może ona dochodzić zaspokojenia właśnie z nieruchomości.

Jeśli bank lub inna instytucja nie będzie otrzymywać rat kredytowych, wówczas może przystąpić do zaspokojenia z nieruchomości. Odbywa się ono na drodze sądowej z postępowaniem egzekucyjnym. Wobec tego wierzyciel hipoteczny nie może samodzielnie dokonać sprzedaży lub przejęcia nieruchomości objętej hipoteką. Jest to możliwe dopiero wtedy, gdy wyrok sądu będzie stanowił tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności.

Ustanowienie hipoteki
Hipoteka na nieruchomości wymaga dodatkowych formalności. W tym celu konieczne jest udanie się do notariusza, ponieważ umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

W przypadku kredytów hipotecznych zaciąganych w banku można skorzystać z uproszczonej procedury ustanowienia hipoteki umownej dla zabezpieczenia wierzytelności. Wówczas dokumenty bankowe zastępują te notarialne i są podstawą do dokonania odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej.

Read previous post:
EURIBOR

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym w walucie euro. Informacje...

Dłużnik

Dłużnikiem jest osoba, która zobowiązania jest do spełnienia świadczenia na rzecz drugiej osoby, która określana jest mianem wierzyciela. Dłużnik musi...

Close