EURIBOR

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym w walucie euro. Informacje dotyczące wskaźnika EURIBOR publikowane są we wszystkie dni robocze o godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego.

EURIBOR jest wyznaczany przez Europejską Federację Bankową posiadającą swoją siedzibę w Brukseli. Członkami Europejskiej Federacji Bankowej są stowarzyszenia bankowe z krajów będących członkami strefy euro. Proces wyznaczania EURIBOR jest regulowany przez Regulamin EURIBOR.

Stawki EURIBOR wyznaczane są dla pożyczek na:
• 1 i 2 tygodnie
• 1, 2, 3, 6, 9 miesięcy
• 1 rok

EURIBOR stanowi średnią arytmetyczną oprocentowania publikowanego przez wybrane banki aktywne na rynku międzybankowym w strefie euro po dokonaniu odrzucenia 15% wielkości najniższych i najwyższych.

Nadzór nad poprawnością procesu wyznaczania EURIBOR sprawuje Komitet Sterujący, do którego należy 10 członków powoływanych wśród niezależnych ekspertów i praktyków bankowych.

Do czego służy EURIBOR?
EURIBOR jest jednym z kluczowych parametrów rynkowych, ponieważ o jego wartości oparte jest oprocentowanie wielu kredytów i depozytów w euro. Ponadto stanowi on wartość referencyjną dla wielu transakcji pochodnych.

Ze wskaźnikiem tym najczęściej spotykają się kredytobiorcy biorący kredyty w walucie euro, ponieważ to ten wskaźnik wpływa na wysokość oprocentowania kredytów walutowych w euro. Jako że wskaźnik ten podlega ciągłym wahaniom, może on zwiększać lub zmniejszać ratę kredytu.

EURIBOR a LIBOR EUR
Warto przy tym wskazać, że nie każdy kredyt w walucie euro opiera się na wskaźniku EURIBOR. Także stosuje się jeszcze jeden wskaźnik, a mianowicie LIBOR EUR. Główna różnica pomiędzy nimi dochodzi miejsca transakcji.

LIBOR jest wskaźnikiem ustanawianym w Londynie i odpowiada stopom procentowym na tamtejszym rynku. LIBOR EUR jako wskaźnik dotyczący euro jest także brany pod uwagę przez niektóre banki udzielające kredytów w euro, dlatego przy zaciąganiu kredytu warto zwrócić uwagę, na jakim wskaźniku będzie on bazować.

Read previous post:
Dłużnik

Dłużnikiem jest osoba, która zobowiązania jest do spełnienia świadczenia na rzecz drugiej osoby, która określana jest mianem wierzyciela. Dłużnik musi...

Dewaluacja

Dewaluacja jest ustawowym lub administracyjnym osłabieniem sztywnego kursu dla waluty narodowej w stosunku do innych walut. Dewaluacja może być przeprowadzona...

Close