Dewaluacja

Dewaluacja jest ustawowym lub administracyjnym osłabieniem sztywnego kursu dla waluty narodowej w stosunku do innych walut. Dewaluacja może być przeprowadzona przez rząd lub bank centralny. W przypadku dewaluacji następuje zatem realny spadek wartości pieniądza względem walut obcych.

Dewaluacji nie należy mylić z denominacją. Denominacja dotyczy jedynie zmiany nominału waluty narodowej, natomiast nie powoduje skutków związanych ze zmianą kursów walut.

Powody przeprowadzenia dewaluacji:
• wspieranie eksportu kraju – obniżenie kursu waluty powoduje, że eksport staje się bardziej opłacalny do innych krajów, przy sprzedaży dobra za obce waluty i następnie zamianie tej waluty na krajową uzyskujemy większą ilość pieniędzy niż przed dewaluacją
• poprawa bilansu płatniczego kraju – kraj, który ma ujemny bilans płatniczy, importuje więcej niż eksportuje, wobec tego wydaje więcej niż uzyskuje wpływów, przy dewaluacji eksport staje się bardziej opłacalny, natomiast import jest ograniczony
• dopasowanie kursu waluty do realiów rynkowych – kraje mające sztywny kurs walutowy mogą chcieć dopasować go do zmian, gdy ich kurs zacznie odbiegać od kursów innych walut, dewaluacja powoduje wtedy zmniejszenie spekulacyjnego popytu na waluty obce

Skutki dewaluacji
Obniżenie wartości waluty krajowej skutkuje w zmianach kursów walutowych. W wyniku dewaluacji pieniądza danego kraju wzrasta cena waluty zagranicznej, czyli na jednostkę waluty obcej musimy zapłacić więcej niż za jednostkę waluty krajowej.

W związku z tym przy dewaluacji dobra przeznaczone na eksport są tańsze dla ich odbiorców, co powoduje wzrost eksportu. Z kolei import zaś staje się mniej opłacalny i jego wysokość spada, ponieważ za te same towary w wyniku zmian kursowych musimy zapłacić więcej.

Dodatkowo skutkiem ubocznym dewaluacji jest również rosnąca inflacja, czyli wzrost cen towarów krajowych, jako że dochodzi do utraty wartości pieniądza. W długim okresie dewaluacja oraz inflacja wpływają negatywnie na rozwój gospodarczy danego kraju.

Read previous post:
Należność osoby fizycznej i prawnej

Należnością nazywamy uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do uzyskania konkretnego świadczenia pieniężnego albo rzeczowego od dłużnika w konkretnym terminie. W...

Marża

Marżą określa się różnicę pomiędzy ceną sprzedaży danego dobra a ceną jego zakupu. Marża określa nadwyżkę, czyli zysk, który sprzedawca...

Close