Cesja

Cesja (łac. cessio „dobrowolne ustąpienie”) jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, która polega na przeniesieniu całości lub części praw i obowiązków związanych z określonym stosunkiem prawnym z cedenta na cesjonariusza, czyli nabywcę. Cesja możliwa jest zarówno na gruncie polskiego prawa cywilnego, jak i międzynarodowego.

Na gruncie prawa międzynarodowego cesja związana jest z odstąpieniem przez jedno państwo części swojego terytorium na rzecz innego państwa. Na gruncie prawa cywilnego jest to przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego właściciela do majątku osoby trzeciej.

Formalnie cesja składa się z dwóch etapów:
• zrzeczenia się określonych praw czy wierzytelności
• faktycznego przejęcia praw czy wierzytelności przez cesjonariusza

W kontekście prawa cywilnego instytucja przelewu wierzytelności, ponieważ także tak określa się cesję, jest bliźniacza do instytucji przejęcia długu. Są one wyrazem obiektywizacji zobowiązań, czyli oderwania wierzytelności od podmiotu, któremu wierzytelności te przysługują, aby mogły one stanowić samodzielny przedmiot obrotu.

Jakie wierzytelności podlegają cesji?
Istnieje możliwość przelania każdej wierzytelności, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawą, zastrzeżeniem umownym lub własnością zobowiązania, przykładowo w przypadku alimentów. Cesje mają miejsce między innymi w przypadku umowy sprzedaży, zamiany czy też darowizny. Cesja przeprowadzana jest też w przypadku braku spłaty zadłużenia, na przykład z pożyczki. Wtedy wierzytelność przechodzi najczęściej z firmy pożyczkowej na firmę windykacyjną.

Prawnym skutkiem cesji jest przejęcie przez nabywcę, czyli cesjonariusza wierzytelności razem ze związanymi z nimi prawami. Poza zmianą samej osoby wierzyciela cesja nie zmienia w żaden sposób treści wierzytelności.

Elementy umowy cesji wierzytelności to w szczególności:
• data oraz miejsce zawarcia umowy
• strony umowy – wskazanie na obecnego wierzyciela, czyli cedenta, a także na przyszłego wierzyciela, czyli cesjonariusza
• oświadczenie, że wierzytelność przysługuje cedentowi oraz wskazanie jej tytułu
• postanowienie o przelewie wierzytelności
• określenie wysokości wierzytelności
• określenie terminu przeniesienia wierzytelności

Read previous post:
Całkowity koszt kredytu

Całkowitym kosztem kredytu określamy wszystkie koszty związane z kredytem czy też z pożyczką, które klient jest zobowiązany zapłacić. Koszty te...

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest firmą, która została założona w 1997 roku przez Związek Banków Polskich i prywatne banki w...

Close